Sahne 30%

Sahne 30%, 1 kg
Sahne 30%, eck. Eimer 5 kg
Sahne 30%, rd. Eimer 10 kg auf H1
Sahne 30%, im Container 1000 kg