Saure Sahne

Saure Sahne 10%, eck. Eimer 5 kg
Saure Sahne 10%, Eimer 10 kg