Sahne

Küchensahne 15%
Küchensahne 15%
Sahne 30%
Sahne 30%
Sahne 33%
Sahne 33%