Sahne 30%

Sahne 30%, 5 kg
Sahne 30%, im Container 1000 kg